artworks > mixed media


groundZero_white
groundZero_white
mixed
36 x 48
2010